Can Munnar
fr
en
es
ca
Can Munnar
Can Munnar Can Munnar Can Munnar Can Munnar

El lloc web i el domini canmunnar.com corresponen a Can MunNar S.C, amb CIF J17448556 i domicili al C/ Comerç, 55, de Colomers (CP 17144), adreça electrònica foie@canmunnar.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Can MunNar o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Can MunNar presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Can MunNar autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Can MunNar es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.canmunnar.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Can MunNar actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Can MunNar manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Can MunNar fins a la contractació expressa d’una comanda.
Can MunNar es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Can MunNar no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Can Munnar c.b. - C. Comerç, 55 - 17144 Colomers, Girona - 972 768 240 - foie@canmunnar.com - - Política de protecció dades - Política de cookies
Gestor web Comunicatek
This web site uses cookies. If there are still sailing we will consider that you are agreeing to its use. More information about cookies